YRKESBEVIS.COM

startsida

nyheter

aktuella kurser

information

utbildningsanordnare

kursplaner

om tcyk

för kursledare

kontakt

YRKESBEVIS.COM
YRKESBEVIS.COM
STADGAR FÖR
TRÄDGÅRDSNÄRINGENS CENTRALA YRKESKOMMITTÉ TCYK


1. Ändamål
TCYK har som ändamål att följa och främja yrkesutbildning för alla som arbetar med trädgårdsanläggning och grönyteskötsel genom att verka för att det anordnas och genomförs yrkesbeviskurser till gagn för trädgårdsanläggningens och grönyteskötselns parter och organisationer.

2. Uppgifter för TCYK
• Att samordna och utveckla kurs- och timplaner för att kurser och yrkesprov skall vara ändamålsenliga och motsvarar de krav som branschen har på yrkeskunskap. Arbetsmiljöfrågorna skall integreras i utbildningsplanen.
• Att med jämna mellanrum revidera, följa upp kurs- och timplaner, prov och utbildnings mål.
• Att fastsälla krav för examination.
• Att svara för registerhållning av yrkesbevis och genomförda kurser.
• Att informera om branschaktuella utvecklings- och kvalitetssäkrings-system.
• Att svara för godkännande av utbildningsanordnare.
• Att övervaka att respektive skola (som är godkänd av den centrala kommittén) utfärdar kursbetyg som skickas till TCYK.
• Att ta fram informationsmaterial angående utbildningarnas omfattning och inriktning.
• Att handlägga frågor inom kommittéens arbetsområde som parterna hänskjuter till den.

3. Stadgeändringar
Ändring av dessa stadgar beslutas gemensamt av de på årsmötet närvarande representanterna. Förslag till stadgeändringar skall vara representanterna tillhanda minst 3 veckor före årsmötet.

4. Verksamhetsredovisning
TCYKs verksamhet skall redovisas vid årmötet. Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:
• styrelsens verksamhetsberättelse
• revisionsberättelser
• fråga om ansvarsfrihet
• medlemsorganisationernas anmälan av representant till styrelsen
• budget och verksamhetsplan

5. Upplösning
TCYK kan upplösas:
• efter enhälligt beslut vid årsmöte eller
• efter majoritetsbeslut vid två på varandra följande årsmöten
Vid upplösning delas tillgångar enligt årsmötets beslut.
 
 
YRKESBEVIS.COM