ካብ ገዛ ወጻኢ ምስራሕ

ንሰባት፣ ከባቢ፣ ከምእውን ንክሌማ ትረብሑ

ናይ ስራሕ ቦታኹም ካብ ገዛ ወጻኢ ኣብ ከተማታት፣ ኣናእሽቱ ከተማታት ብመልክዕ ፓርክታት፣ ናይ መንበሪ ገዛ ከባብታት፣ ጀርዲናት፣ ከባቢ ሆስፒታላት፣ ወዘተ እዮም። መልክዕ፣ ጥዕና፣ ናይ መጻወቲን ስፖርትን ቦታታት ዝህቡ ካብ ገዛ ወጻኢ ዘለዉ ከባብታት ትሃንጹ ወይ ትኣልዩ። ካብዚ ብተወሳኺ ከም ናይ ኣውሎንፋስ ማያት ትኣልዩ፣ ዝሓሸ ናይ ከተማ ክሌማ ምፍጣር፣ ምስትኽኻል ሙቐት ኣየር ከምእውን ምጽራይ ኣየር።

 

መብዛሕትኡ ጊዜ ቆጸርቲ/ናይ ስራሕ ቦታታት ዝስዕቡ እዮም፡
ናይ ቤት ምኽሪ ከተማ ፓርክታትን ምምሕዳር ስፖርትን
ገዛ መቕረብቲ ትካል፣ ሪል-ስቴት ትካላት፣ ናይ ገዛ መቕረብቲ ማሕበራትን
ናይ ጀርዲን ስራሕ ትካላት
ንብረት ምምሕዳር ትካላት
መቓብር ቦታታትን ከባቢ ቤተ-ክርስቲያንን
ጎልፍ ክለባት
ናይ ሽወደን ምምሕዳር መጎዓዝያ

ተለዋዋጢ ካብ ገዛ ወጻኢ ስራሕ

እዚ ስራሕ መብዛሕቲኡ ጊዜ ካብ ሚያዝያ ክሳብ መስከረም ጽዑቕ እዩ ብዙሓት ቆጸርቲ ሕልፊ ሰራሕተኛታት ይቖጽሩ እዮም ኣብ እዋን ኣዋርሕ ክረምቲ/ዊንተር፣ ምጽራግ ስኖው/በረድ ይካየድ እዚ ስራሕ ናይ ማሽን ፍልጠት ይጠልብ ኣብ ምቕምቃም ፍዮሪታትን ተፈጥሮኣዊ ስራሕቲ መሬት እውን ክትሰርሑ ትኽእሉ። ኣብ እዋን ናይ ስራሕ-ዘይብሉ ወቕቲ፣ መሃዛይ ምኾንን ዋላ በረድ/ስኖውን ኣስሓይታን ይኹን ዝስርሑ ተግባራት ምስራሕ ኣገዳሲ እዩ።


ናይ ጉልበት ስራሕ ትፈትዉ

ሓደሽቲ ነገራት ንምምሃር ዕቱብ ድሌት ኣለኩም ከምእውን ኣካላዊ፣ ሓልሓሊፉ ተመሳሳሊ ስራሕ ትፈትዉ። መሊስካ ምሕሳብ ቀሊል ኮይኑ ትረኽብዎ። ትልምታት ይጠሓሱ እዮም፣ እንተድኣ እቲ ክሊማ፣ ወይ ዓማዊል ሓሳቦም ለዊጦም። እቲ ስራሕ ብትኽክል ናይ ምስራሕ ኩሉሻዕ ሓላፍነት ይስመዓኩም።