Kvalitetssystem för (blivande) yrkesarbetare.
Och arbetsdgivare 

Kvalitet är i fokus i dagens yrkesvux- och arbetsmarknadsutbildningar. Med rätt kvalitetssystem lär man sig inte bara yrket, man lär sig också att ta ansvar för sitt eget lärande. Personer som tar ansvar för sitt eget lärande är guld värda för arbetsgivare.

Program som hjälper arbetsgivare att rekrytera bredare

2019-2021 har Trädgårdsnäringens Centrala Yrkeskommitté, TCYK fått stöd från AF Främjandemedel för att skapa jobbspår som gör det möjligt för arbetsgivare att rekrytera i grupperna unga utan gymnasieexamen, utrikes födda kvinnor och nyanlända. TCYK har därför skapat programmet Utemiljö BAS, ett instegsprogram. Dessutom har TCYK utvecklat Yrkesbevis 1, Skötsel och förvaltning av utemiljöer. De två programmen hänger ihop. Utemiljö BAS är instegsprogrammet. Yrkesbevis 1 är etableringsprogrammet.

Man ska lära sig yrket

I kvalitetsarbete ingår att se till att de personer som går i programmen förstår vad som krävs av dom. Först då kan varje enskild person ta ansvar för sitt eget lärande. TCYK har valt OCN-metoden som kvalitetssystem för Utemiljö BAS och Yrkesbevis 1. Kärnan i OCN-metoden är checklistor. Checklistorna beskriver kunskapskrav för skötselarbete på ett sätt som också personer med svaga kunskaper i svenska språket förstår. Kunskapskraven är nedbrutna till konkreta skötseluppgifter, till exempel hur man kontrollerar bränslet på en handdriven gräsklippare. Lärande blir då en fråga om att tillägna sig avgränsade kunskaper och färdigheter. Som man också kan visa upp för yrkesbedömare, lärare eller handledare i konkreta arbetssituationer. På skolor eller ute på arbetsplatser.

Och lära sig att ta ansvar för sitt eget lärande

Den som lär sig kan alltså visa upp sina färdigheter och berätta om sin kunskap för handledare, ladda upp videoklipp som visar utfört arbete på lär-plattform, använda bilder som stöd vid muntlig redovisning för yrkesbedömare etc. Arbetssättet leder till att man både lär sig att lösa arbetsuppgifter och att ta ansvar för sitt eget lärande.

Följa checklistor förankrade i branschen och utbildningsväsendet

Checklistorna är förankrade i branschen genom arbetsgivarpaneler. Lärandet är styrt av branschens krav. Yrkesbevisen är också validerade mot gymnasieskolans kurser. Kunskapskraven blir konkreta, handfasta, avgränsade. Lätt att förstå för den som ska lära sig. Tydliga och klara. Samtidigt också tydliga och klara för arbetsgivare, huvudmän för och beställare av utbildning, utbildningsledare, lärare, yrkesbedömare och handledare som ska stötta den som lär sig.

 

Kontakta validering@yrkesbevis.com om du vill veta mer.