Öppet brev till Malmö stad
– Sabba inte en bransch som satsar

 

Malmö stad tar beslut i slutna rum

I Aftonbladet läser vi 20-06-12 att Malmö stad vill använda skötsel av grönytor som ett redskap för att skapa sysselsättning för de som förlorat sina jobb som följd av covid-19-pandemin. Därför avbryter staden upphandling av 75 % av skötseln av grönytor, parker och torg.

Andreas Schönström (S), kommunalråd för teknik och service och Sedat Arif (S), kommunalråd för arbetsmarknad och socialtjänst förklarar Malmö stads avsikter, citaten är hämtade från artikeln i Aftonbladet. Malmö stad ska:
”Höja ambitionen för renhållningen.”
”Ta kontrollen över de arbetstillfällen som finns kring stadens skötsel.”
”Hjälpa många Malmöbor att äntligen få en egen inkomst.”
”Förhoppningen är att det kommer minska behovet av försörjningsstöd.”

Malmö stad tänker alltså att de ska lösa två problem samtidigt; skötseln av grönytor och sänka behovet av försörjningsstöd. Och tar beslut. Helt utan dialog med någon utanför stadshuset?

Samtidigt, branschen driver långsiktig dialog

Samtidigt som Malmö stad, eller politiker i Malmö stad tar beslut, driver Trädgårdsnäringens Centrala Yrkeskommitté, TCYK ett tvåårigt, nationellt projekt som syftar till att:
-sprida kvalitetssäkrat system för att validera, utbilda och rekrytera inom skötsel av utemiljö
-göra särskild satsning på jobbspår för utsatta grupper på arbetsmarknaden
-i satsningen ingår också att utveckla metoder för språkstöd
-höja kvaliteten på skötseln genom att verka för att beställare kräver yrkesbevis vid upphandling.

Bakom TCYK står organisationerna Trädgårdsanläggarna i Sverige, Gröna Arbetsgivare, Kommunal, Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefer, Sveriges kyrkogård- och krematorieförbund, Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare, Sveriges Allmännytta, LRF Trädgård – LRF Trädgård Plantskola och Svenska Kyrkans Arbetsgivarorganisation. Utvecklingsarbetet 2019-2020 är finansierat av Arbetsförmedlingens (AF:s) främjandemedel. Projektet bedriver utbildning och verksamhetsutveckling ute på, och i samarbete med, de största entreprenadföretagen, de största allmännyttiga fastighetsföretagen och de ledande utbildningsanordnarna i Sverige. Under 2019-21 arbetar, och kommer projektet arbeta aktivt för att sprida erfarenheter, metoder och verktyg. Bland annat genom att uppvakta AF:s företagsrådgivare runt om i Sverige. Projektet skapar riktiga jobb som leder till långsiktig försörjning. Och rätt kvalitet på skötsel av utemiljö på grönytor, bostadsgårdar, parker och torg.

Samtidigt, Malmö stad talar inte ens med AF

I maj månad tog TCYK kontakt med företagsrådgivare på AF i Malmö. Företagsrådgivarna jobbar i nära samarbete med Malmö stad. Avsikten med mötet var att starta jobbspår för skötsel av utemiljö, skapa instegsjobb. Genom stödet från AF och genom det spridda engagemang och all den kunskap projektet samlar är förutsättningarna ovanligt goda. Ingen av AF:s representanter nämnde något om Malmö stads avsikter att ta hem skötsel i egen regi för att skapa jobb för utsatta grupper. För att de inte visste något om Malmö stads planer.

Skötsel av utemiljö är en arbetsmarknad med låga trösklar. Många av de som idag arbetar inom skötsel har fått sitt första jobb utan formell utbildning. Samtidigt måste skötselföretag inom offentlig och privat sektor precis som företag i alla andra branscher vara ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbara. Hållbarhet uppstår inte av sig själv. Hållbarhet kräver långsiktighet och dialog mellan intressenter. Det tar decennier att etablera hållbara strukturer. Alla seriösa aktörer i Sverige och stora delar av världen vet det 2020, speciellt efter klimat- och Coronakrisen. Världen skriker efter politiker som tänker långsiktigt.

Hållbarhet bygger på öppen dialog, de flesta vet

Hållbarhet inom skötsel av utemiljö är resultat av dialoger och samarbete mellan uthålliga, engagerade enskilda personer som är handläggare på myndigheter, representanter för fackförbund, yrkesnämnder och branschorganisationer, handledare, arbetsledare och personalansvariga på fastighetsföretag, kyrkogårds- och parkförvaltningar, trädgårdsanläggare, arbetsledare och VD:ar på entreprenadföretag, landskapsingenjörer och -arkitekter, forskare och utbildare på universitet och gymnasieskolor, rektorer inom kommunal vuxenutbildning, producenter och finansiärer av utbildningsmaterial.

Hållbarhet är att skapa en skötselbransch med rimliga arbetsvillkor, förutsägbara villkor för att driva verksamhet, inklusive upphandlingar, och valideringar och utbildningar som leder till riktiga jobb hos livskraftiga arbetsgivare. Hållbara branscher organiserar sig i branschorganisationer och yrkesnämnder. TCYK:s främsta uppgift är att utveckla, etablera och förvalta yrkesprofiler och system för att validera och utbilda för riktiga jobb. TCYK beskriver vägar till försörjning också för ungdomar uppvuxna i Sverige och nyanlända med kort, eller ingen formell utbildning. Alltså de grupper som drabbas hårdast av Coronakrisen.

Malmö stad saboterar, i sin självtillräcklighet

Malmö stad väljer att ställa sig utanför branschens nationella arbete för att skapa långsiktigt hållbara strukturer för utbildning, rekrytering och verksamhetsledning. Malmö stad väljer istället en egen lösning som försvagar arbetet för att säkra kvaliteten på skötsel av utemiljö. Malmö stad väljer att minska utsatta gruppers chanser att skaffa sig ett riktigt jobb, en långsiktig försörjning.

 

Mattias Elofsson, ordförande
M 073-444 92 10
E mattias.elofsson@yrkesbevis.com

Carina Wallin, kansli
M 072-232 34 86
E carina.wallin@yrkesbevis.com

Lennart Wahlstedt, sekreterare
M 070-742 66 67
E lennart.wahlstedt@yrkesbevis.com

Trädgårdsnäringen Yrkeskommitté, TCYK