Stolt samarbete!

Som enda skola i Sverige är ABF Vux med och arbetar fram en ny metod för språkutveckling i kombination med validering och lärande. Med hjälp av specialanpassat utbildningsmaterial lär sig deltagarna på Jobbspår VTF i Angered ett yrke, samtidigt som de lär sig svenska. Målet är en anställning som utemiljöarbetare på något av de kommunala bostadsbolagen i stan till våren.

Det är Trädgårdsnäringarnas centrala yrkeskommitté

som fått pengar av Arbetsförmedlingen för att utveckla undervisningsmetoden som ska påskynda nyanländas etablering på arbetsmarknaden. Behovet av arbetskraft är stort i hela Sverige. TCYK samarbetar med det kommunala bolaget Framtiden AB.

Framtiden AB samarbetar med AF och Arbvux. Arbvux har valt att samarbeta med ABF Vux för att utveckla metoden för språkstöd och validering av kunskaperna. Våra deltagare på Jobbspår Välkommen Till Framtiden i Angered studerar integrerad SFI och yrkessvenska parallellt med praktik på bostadsbolagen Poseidon, Bostadsbolaget och Familjebostäder. Undervisningen anpassas till yrket av Annika Larsson, lärare i yrkessvenska och Tina Nordlund, SFI-lärare. Till sin hjälp har de speciellt undervisningsmaterial som Poseidon och TCYK bidrar med. Delar av materialet är översatt till deltagarnas modersmål: tigrinja, arabiska, dari och somaliska.

Vi tycker att ABF Vux på ett mycket bra och konstruktiv sätt

tagit sig an uppgiften SFI/Yrkessvenska och verkligen kopplat ihop praktikanternas uppgifter med den verklighet som de möter. Att ABF Vux kan hantera valideringsmetoden OCN är också en fördel för de deltagare som har sin praktik inom utemiljöområdetSäger Lennart Wahlstedt, Utemiljöchef, Fastighetsutveckling Poseidon
Sveriges Allmännyttas representant i TCYK och Projektledare för AF 2020.

ABF Vux ska använda sig av materialet i undervisningen och bidra med synpunkter och reaktioner på det. Vad fungerar? Vad kan göras bättre?

En viktig del i undervisningen och arbetet på praktikplatsen

är den validering som ska göras. TCYK har valt att använda sig av OCN-metoden för validering. Med handledare och bedömare granskas deltagarnas kunskaper och godkänns efterhand på 22 områden, bland annat växtkunskap, barmarksskötsel och handverktyg och redskap. När deltagarna är godkända har de validerad kunskap som grund för anställning.

Arbetet med metodutvecklingen pågår för fullt. Annika Larsson har bland annat deltagit i ett digitalt seminarium som syftar till att sprida kunskapen om det nya undervisningsmaterialet. Vid seminariet berättade hon om arbetet i Angered och ute på praktikplatserna.